ico-portal-zaposlenihПортал запослених mail

ДОГАЂАЈИ

''THE POWER OF KNOWLEDGE'' назив је шесте интернационалне научне конференције која је одржана у Агиа Триади у Грчкој. На конференцији се својим радовима представило четрдесетак професора и студената Високе школе примењених струковних студија из Врања. У два конференцијска дана говорило се о најразличитијим темама са циљем да се укаже на важност стицања знања. Од улоге локалних самоуправа и институција високог образовања у регионалном и локалном развоју, преко стратешког развоја менаџмента у индустрији , до модерних пословних комуникација, књижевности и уметност, улоге жене у предузетништву и еколошким проблима са којима се данас суочавамо. Радови свих учесника објављени су и у Зборнику. Овакве конференције акценат стављају и на регионалну сарадњу високообразовних институција. На конференцији су учествовали научни радници и студенти из Грчке, Македоније, Бугарске, Србије, Албаније и Турске.  

2015 10 knowledge solun

Проф. др Роберт Димитровски (проректор МИТ универзитета у Скопљу ):'' Ја сам један од виновнка овог окупљања. Ово је идеја која траје више од десет година. Пре свега јер сам сматрао да људи који су на универзитету треба да учине корак више. Тај корак више значи да стварају знање, а ако га стварају а не поделе са другима, онда као да ништа нису ни урадили. Ако стечено знање чувамо само за себе и само га ми користимо то није добро, јер не знамо да ли се оно може употребити негде. Због тога сам , још 2008. године, дошао на идеју да почнемо организовати скупове на тему знања. То је евалуирало, тако да смо имали конференције са варијацијама на тему знања. Једна од њих била је под слоганом ''Ново знање за нове људе''. Данас смо на конференцији ''Моћ знања'', а већ у децембру имаћемо скуп на тему ''Знање, вештине и способности''. На данашњем скупу дошли смо на идеју да се неки од следећих скупова одвија под називом ''Знање без граница''. Срећан сам што овде имамо радове из десетак земаља, што су присутни стручњаци са целог Балкана. Ми овде на најпластичнији начин показујемо како са науком, знањем и културом можемо бити повезани. Са ВШПСС у Врању имамо изузетну сарадњу. Ваш факултет јe препознао ову идеју и један је од првих који је ушао у концепт. Такође, ваша школа има одличну политику, јер се на скуповима појављујете организовано, није у питању ''one man shou'', и још је боље што доводите и студенте.''

2015 10 knowledge solun prof dr robert dimitrovski

Prof. Dr. Robert Dimitroski (Vice-Chancellor of MIT University in Skopje): I am one of those responsible for this conference. This is an idea that has lasted for more than ten years. After all, I thought that people who are at university should make a step forward. This step means they create knowledge, and if they create it and not share it with others, then it is as if they did not create it. If we keep this knowledge only for ourselves and we are the ones that use it,it is bad because we do not know whether it can be used elsewhere. That is why in 2008I came up with the idea to start organizingconferences on the topic of knowledge. Asit is evolved, we had conferences with variations on the theme of knowledge. One of them was under the slogan '' New skills for new people ''. Today we are at the conference '' The Power of Knowledge “, and in December we will have a conference on the topic “The knowledge, skills and abilities”. At today's meeting, we came up with the idea that one of these conferencescan have the name“Knowledge without borders''. I am happy that we have papers from several countriesand that experts from across the Balkansare presenters. We demonstrateherehow the science, knowledge and culture can be linked. We have excellent cooperation with College of Applied Vocational Studies in Vranje. Your college has recognized this idea and it is one of the first that entered the concept. Also, your college has a good policy, because the papers arepresented in an organized manner, it is not a '' one-man show, '' and it's even better that you bought your students.

Проф. Др Светлана Трајковић , директорка ВШПСС Врање : Учешће на међународним научним скуповима добра је прилика да се професори и студенти сретну са колегама факултета и високих школа из земаља у окружењу. Ту се размењују искуства, знања и успоставља нова сарадња. Ово је јединствено искуство и за сруденте јер имају прилику да јавно наступе и презентују не само свој рад већ и школу. Конференција ''Моћ знања'' други је по реду регионални научни скуп у чијем раду је наша школа активно учествовала.

  2015 10 knowledge solun prof dr svetlana trajkovic

Prof. Dr Svetlana Trajkovic, General Manager of College of Applied Vocational Studies in Vranje. Participation in international scientific conferences is a good opportunity for teachers and students to meet with colleagues from universities and colleges in neighboring countries. There they can share experiences, knowledge and establish new cooperation. This is a unique experience for students because they have the opportunity to make public appearance, present their papers and representCollege. The Conference '' The Power of Knowledge '' is the second regional scientific conference in which our college actively participated.

 

Проф. др Михаел Геревски ( директор ИЗИС, УКИМ у Скопљу): '' На оваквe конференцијe долазе стручњаци из различитих дисциплина. У сваком случају то су предводници у знању и новој технолигији. Ја сам први пут позван од стране професора Димитрова и заиста сам задовољан са свим предавањима кључних предавача. Радује ме да су то људи различитих струка, али као што и назив конференције каже свесни која је моћ знања. Зато је добро што су ту стручњаци из различитих области. Ово искуство је корисно и за присутне студенте, јер је у питању већи ниво презентација у односу на школска предавања. Поред тога чули су и најновија сазнања. Такође, студенти су имали и своје презентације што представља добар тренинг за њихов даљи напредак.’’

2015 10 knowledge solun prof dr mihael gerevski

Prof. DrMihael Gerevski (Director of IZIS, EKIM in Skopje): These kinds of conferences are visited by experts from different disciplines. Anyway, they are the leaders in knowledge and new technologies. I have been invited for the first time by professor Dimitrov and I am really satisfied with all the lectures from key lecturers. I am glad that they are people of different professions, and, as the name of the conference says, they are aware of the power of knowledge. Therefore, it's good that there are experts from various fields. This experience is also beneficial to the students, because it is a higher level of presentation in relation to educational lectures. In addition, they heard about the latest findings. The students also had their presentations, whichis a good training for their future development.

проф. др Јилдерај Чевић (проректор Интернационалног Балкан универзитета у Скопљу) : '' Почаствован сам што су ме позвали да учествујем на једној овако престижној конференцији. Из назива видим да је ово већ шеста по реду, што значи да има традицију и да је интернационално призната. Из наслова радова такође, видим да постоји велика разноликост тема, што и јесте циљ конференције. Присутни универзитети и високошколске установе , као и наставно особље морају да раде за добробит студената. Мислим да је одлична идеја да и студенти учествују, како би били мотивисани и могли да виде квалитет. Без њихове мотивације не можемо да очекујемо добре резултате.

2015 10 knowledge solun prof dr jildrej cevic

Yildiray Cevik (Vice-Rector of the International Balkan University in Skopje): I am honored to be invited to participate in a prestigious conference like this. I see from its name that it is the sixth one in a row, which means it has the tradition and it is internationally recognized. I also see from the title of the paper that there is a great diversity of subjects, which is the goal of the conference. Both universities and higher education institutions, as well as teaching staff, must work for the benefit of students. I think it's a great idea that students can participate, be motivated and be able to see the quality. Without their motivation we cannot expect good results.

Проф. др Mиша Христовски ( Ветеринарски факултет у Скопљу)   : Ове наше конференције, чији сам ја суорганизатор, су изузетно важне зато што знање треба презентовати. О знању треба причати, треба га размењивати са колегама и долазити до нових искустава које ће још више обогатити наша сазнања. Ово је шеста конференција која је још једном потврдила изузетну сарадњу са свим универзитетима, како државним тако и приватним, са високим школама такође , јер свима треба надоградња. Што се тиче презентације радова, увек се трудимо да буду нови, рецензирани, да утичемо на њихов садржај и квалитет, како би држали ниво скупова, да остану перманентно добри. Трудимо се да материјал буде употребљив, пре свега у електронском облику, али и у виду Зборника које штампамо.    

2015 10 knowledge solun prof dr misa hristovski

Prof. Dr. Mišo Hristovski (Faculty of Veterinary Medicine in Skopje): I am a co-organizer of theseconferences, whichareextremely important because knowledge should be presented. Knowledge should be discussed, it should be exchanged with colleagues and we should come up with new experience that will further enrich our knowledge. This is the sixth conference, which once again confirmed the excellent cooperation with all universities, both state and private ones, as well as colleges, because they all need to be upgraded. As for the presentation of papers, we always try to have new, peer-reviewed papers, to affect their content and quality in order to maintain the high level of the conference, and to remain permanently good. We try to have usable materials, primarily in electronic form, as well as the proceedings that we print.

Проф.др Вјера Гјурова (Софија) Много је важно да се размењују идеје. Овакав скуп нам даје могућност да се види ко како мисли, ради и докле је ко стигао на свом научном путу. Овакве конференције значајне су и за развој балканске научне мисли и унапређење знања сваког од учесника понаособ.

Prof. Dr. Vjera GJUREVA (Sofia) It is very important to exchange ideas. This conference gives us the ability to see how peoplethink, work, and how far they reached their scientific goals. These conferences are important for the development of the Balkan scientific thinking and improvement of knowledge of each participant individually.

Проф .др Михалис Стамболис (Солун) : Иако је конференција значајна сама по себи, сарадња са студентима некако је најинтересантнији део конференције. Сва остала предавања су добро организована, али моје мишљење је да је сарадња са студентима најважнија.

2015 10 knowledge solun prof dr mihalis stambolis

Prof. Dr. MihalisStambolis (Thessaloniki): Although the conference is significant itself, cooperation with the students issomehow the most interesting part of the conference. All sessions are well organized, but my opinion is that cooperation with the students is the most important.

Проф.др Мариос Милитадоу (Солун) Веома је важно да се окупе студенти из различитих земаља и упореде нивое својих знања по областима. Основна идеја оваквих научних скупова је и да постоји размена знања стеченог кроз институције образовања, јер оне не би требало да буду статичне. Без обзира да ли су на пример из Грчке или Србије, не би требало да буду затворене за нове теме, као и уопштено сарадњу, развој и размену студената. То је основа за све.

2015 10 knowledge solun prof dr marios militadou

Prof. Dr. MariosMilitadou (Thessaloniki) It is important to gather students from different countries and compare their levels of knowledge in various fields. The basic idea of ​​these conferences is that there is an exchange of knowledge acquired through educational institutions, because they should not be static. No matter where they are from, either from Greece or Serbia, for instance, they should be open to new topics, as well as general co-operation, development and exchange of students. This is the basis for everything.

 

Иако нема званично устаљеног датума, Светски дан река обележава се последњих дана септембра. Како се од ове године наша школа прикључила реализацији међународног Програма ''Еко школе- еко факултети'' обележавање овог дана прва је у низу активности , рекла је поздрављајући присутне директорка др Светлана Трајковић. Кроз овај програм настојаће се да школа добије зелену заставу и сврста се у ред високошколских установа које функционишу по захтевима и принципима заштите животне средине. У том циљу је и данашља активност у школи, нагласила је директорка Трајковић. У школи од недавно функционише и Еко одбор на чијем је челу мр Јасмина Стојиљковић. Она је овом приликом упознала присутне да се програм ''Еко школе-еко факултети'' састоји од седам корака. Први од њих је управо формирање овог одбора, а наредне активности биће у складу са Еколошким календаром у коме су садржани сви датуми важни за очување животне средине. Тако ће већ следећа акција бити у октобру, када се обележава Светски дан здраве хране, рекла је она. Студијска група за заштиту животне средине, али и студенти са других одсека имали су прилике да чују презентације на четири веома важне теме.''Појам и значај река'', ''Речни еко системи и животне заједнице'', ''Загађивачи река'' и ''Реке у Пчињском округу''. О овим веома значејним темама говорили су студенти одсека за заштиту животне средине. Указали су најпре на значај водотокова, разноврсност живог света, флоре и фауне у рекама и значају њиховог очувања. Посебан акценат стављен је на загађиваче и неопходности ширења свести код становништва о одговорном поступању према животној средини. У школи очекују да се сви студенти и запослени укључе у реализацију овог програма..

2015 09 28 dan reka 1

2015 09 28 dan reka 2

 

Студенти II и III године студијског програма “Прехрамбена технологија” 25. маја 2015. посетили су д.о.о. “NECTAR” П.Ј. Владичин Хан. Посета је извршена у оквиру реализације практичне наставе из предмета Технологија воћа и поврћа.

Студенте Високе школе са технологијом производње воћних концентрата и каша упознали су предметни наставник др Срђан Тасић и Љубиша Станковић, главни контролор квалитета.

Студенти су имали прилике да виде технологију производње воћне каше од јагода. Компанија “Nectar” је највећи произвођач воћних концентрата и каша у овом делу Европе и већински је власник словеначког „Fructal“-а.

Наши студенти и будући инжењери прехрамбене технологије нису крили задовољство овом посетом. Јединствена констатација студената била је да је привилегија радити у оваквој компанији а многи су у шали и прокоментарисали да „НИЈЕ СВЕЈЕДНО“.

 

 2015-05-25-nektar

Високе школе примењених струковних студија у Врању се 22.04.2015. године прикључила многим организацијама широм света у промоцији Дана планете Земље.

Дан планете Земље се ширoм свeтa обележава од 1992.године тј. од конференције УН у Рио де Жанеиру. Сврха обележавања 22. априла je дa сe јавност упoзoри нa oпaснoст кoja прeти живoту нa Зeмљи услeд нaглoг рaзвoja индустриje и пoрaстa пoтрeбe зa eнeргиjoм, а штo je дoвeлo дo испуштaњa вeликих кoличинa oтрoвних супстaнци у aтмoсфeру, воду и земљиште, a пoсрeднo утицaлo и нa глoбaлнo зaгрeвaњe и климaтскe прoмeнe. До сличног или истог резултата довело је и неправилно, непланско и неадекватно управљање чврстим отпадом.

У функцији заштите животне средине, као савремени вид третмана чврстог органског комуналног отпада прибегава се процесу компостирања. Кoмпoстирaњe je биoлoшкa рaзгрaдњa oргaнскe мaтeриje, пoд утицajeм микрooргaнизaмa у aeрoбним услoвимa дo нaстaнкa кoмпoстa. Toкoм прoцeсa кoмпoстирaњa дoлaзи дo стaбилизaциje биoразградивог oтпaдa (влaжнa и чврстa oргaнскa мaтeриja, oтпaдa oд хрaнe, бaштeнски oтпaд, пaпир, кaртoни, итд.), дo нaстaнкa стaбилнoг прoизвoдa, кoмпoстa. Кoмпoст je стaбилaн, хумусу сличан прoизвoд, дрaгoцeн зa пoљoприврeду – кao oргaнскo ђубривo и кao срeдствo кoje пoбoљшaвa структуру зeмљиштa.

Део програма обележавања Дана планете, поред промоције процеса компостирања, је имузички перформанс Retro tV бенд у Високој школи у Врању.

Циљ акције је да се бaр мaлo усмeри пaжња нa прoблeме који настају у природи а последица су људске активности и немарности.

 2015-dan-planete-01      2015-dan-planete-02

 

06.-10. април 2015.

У оквиру TEMPUS пројекта ECBAC 517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR организована је студентска посета “POLITECNICO DO PORTO” Универзитету 7 високих скола у граду Порту у Португалу. Свака од ових високих скола има посебну локацију и сопствену управу, али функцонисе под заједничким директоратом. Више о универзитету можете пронаћи овде:  https://www.ipp.pt

Универзитет чине:

Escola Superior de Educação do Porto
 http://www.ese.ipp.pt
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão
 http://www.eseig.ipp.pt
Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo
 http://www.esmae-ipp.pt
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
 http://www.estgf.ipp.pt
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
 http://www.estsp.ipp.pt
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
 http://www.iscap.ipp.pt
Instituto Superior de Engenharia do Porto
 http://www.isep.ipp.pt.

Групу из Србије чинило је 10 студената високих скола из Врања, Ниша, Крушевца, Пирота, Београда, Ћуприје, Суботице и Лесковца. Високу школу примењених струковних студија из Врања представљала је студенткиња прве године смера Производна економија Јована Михајловић Мијовић.

Путовање је било узбудљиво. Путовало се авионом до Франкфурта, а затим преседање до Порта. Градски превоз је добро организован, метро, бус, трамвај. Студенти су били смештени у B&B MOOV HOTEL у строгом центру града. За логистику и комуникацију била је задужена Monica Vieira из Темпус тима.

У оквиру петодневне посете студенти из Србије посетили су Високу технолошку и Високу школу за инжењеринг, као и управу “Politecnico do Porto”. Акценат је стављен на упознавање са радом студентских парламената (студентских савета) и разменом искустава. Одржана су три састанка и две посете школама. Представници парламената су преузели улогу водича и показали студентима из Србије како просечан студент проводи дан: учионице, лабораторије, спортске хале, мензу, кафетерије, дневне боравке, сале за рекреацију, сале за одмор, просторије парламената и сл.

После радних преподнева, остатак дана група из Србије проводила је у упознавању града Порта (Опорто). Порто се налази на северу Португала, на обали Атланског океана и други је по величини град у Португалу. Град потиче из 4. века п.н.е. и имао је значајну и бурну историју кроз средњи век и ново доба. Порто је пун историјских знаменитости али и институција модерне културе и уметности.  http://en.wikipedia.org/wiki/Porto

                                                                                              Јована Михајловић Мијовић

 2015-04-poseta-portu

 

Од 23. - 27. марта био сам учесник студентске посете Алену у Немачкој испред Високе школе примењених струковних студија у Врању у оквиру TEMPUS пројекта ECBAC. Сврха посете била је упознавање студената са њиховим системом високог образовања и студентским службама које имају за циљ да студентима што више олакшају студије.

У склопу посете био је и обилазак њихових факултета. Имали смо прилику да се упознамо са њиховим условима рада и студирања за које се може рећи да су импресивни и да подстичу креативност код студената. Такође, студентима се пружа прилика да сваку своју замисао остваре.

На почетку наше посете Алену упознали смо се са господином Паскалом Кромом, председником канцеларије за међународну сарадњу, који нас је упознао са начином студирања али и са могућношћу размене студената и сарадње са факултетима из иностранства.

Након тога имали смо прилике да се упознамо са госпођом Маријом Бишоф која нам је представила студентске организације као сто су STUDIO, Buddy system, Asta, Usta...

Такође домаћин нам је приредио обилазак града са туристичким водичем и упознали смо се са свим појединостима везаним за град.

У оквиру наше посете Немачкој имали посету граду Улму, где смо се састали са господином Клаусом Каисером који нам је објаснио како и на који начин пружају подршку студентима. Након тога господин Клаус повео нас је у обилазак интерната где смо имали прилике да видимо какви су услови становања студената. Имали смо прилике да се упознамо и са градом Улмом и његовим знаменитостима где смо између осталог посетили и Улм Минстер, лутеранску цркву која се налази у самом граду Улму.

Ово је јако добар пројекат и прилика где студенти могу добити много тога али пре свега једно лепо искуство.

                                                                                                                Марко Пешкић

2015-03-poseta-studenata-alenu

 

У оквиру Tempus пројекта ECBAC, 517200, организована је посета белгијском граду Генту. Ја сам изабранa да учествујем на овом путовању као представник наше школе, Високе школе примењених струковних студија у Врању. На пут смо кренули у понедељак, 23.03.2015. године летом из Београда за Брисел, одакле смо возом продужили за Гент. На крајњу дестинацију смо стигли пре подне, око 11h, одакле смо таксијем отишли до хостела у ком смо били смештени.

Другог дана смо се након доручка упутили до кампуса где су нас дочекали студенти и професори са Универзитета KU LUEVEN, који су нам одржали презентацију о Универзитету, начину рада са студентима, сарадњи Универзитета и привреде као и могућностима за даље усавршавање студената. Оно што је мени било занимљиво да имају веома добро организовану практичну наставу у кругу кампуса у веома добро опремљеним радионицама тако да поред теоријског знања поседују одличне практичне вештине. По завршеној презентацији упутили смо се на ручак а потом и у обилазак града.

Трећи дан смо имали предавања у Бриселу у канцеларији организације VLHORA која је ради при министарству просвете. Њихова улога је та да остваре комуникацију између високих школа и министарства. Такође имају задатак у решавању проблема у просвети као и унапређењу образовања. Одржали су нам презентацију о томе како њихова организација ради, која је њихова улога, како распоређују финансије.

Четвртог дана смо поново били у кампусу универзитета. Акценат је био стављен на обилазак самог кампуса. Видели смо њихове учионице, лабораторије, мензу, кафетерију и студентски дом. Лабораторије се веома велике и одлично опремљене са најновијом опремом. Поседују лабораторије за електротехнику, електронику, машинство и још многе друге. Студенти имају могућност да своје теоријско знање испробају и у пракси што је веома корисно јер када дипломирају лако могу да се запосле. Њихов универзитет је укључен и у многобројна испитивања разних компанија. Посебно пивара јер кампус поседује пивару која производи пива за потребе кампуса.

Последњег дана смо имали слободно време па смо одлучили да га искористимо тако што ћемо прошетати Гентом и детаљно обићи све његове знаменитости. Видели смо катедралу, тврђаву, велики торањ са сатом. Касније смо возом отишли до аеродрома где смо се укрцали на лет. У Србију смо слетели око 22:30h.

Подносилац извештаја,
Гордана Антић

 

 2015-03-poseta-studenata-gentu

 

Висока школа примењених струковних студија у Врању учествовала je у акцији коју спроводи Светски фонд за природу, "World Wide Fund For Nature (WWF)", широм света „Сат за нашу планету“ која је ове године у Србији организована под слоганом “Угаси светло осветли проблем”.

Широм света милиони учесника ове акције, по девети пут, угасили су светла на сат времена како би овом симболичним чином указали на неопходност решавања проблема климатских промена.

Наша школа прикључила се WWF-у како би заједно скренули пажну јавности да можемо утицати на климатске промене, да желимо и морамо радити како би пронашли и достигли стварна и одржива решења за нашу планету.

Надамо се да ће ова акција допринети да бар мало ОСВЕТЛИМО заједничке проблеме а уједно и ОСВЕТЛИМО путеве њихових одрживих решења. 

 2015-sat-za-nasu-planetu

 

У среду 28. маја у 13,00-14,30 у оквиру пројекта УНАПРЕЂЕЊЕ ЕДУКАЦИЈЕ И КОНТИНУИРАНИ ТРЕНИНГ ИЗ ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ЕКОНОМСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ (Enhancement of Education and continuous Training in European Economic Integration in the Region South Serbia), предавање на тему ЕВРОПСКА ЕКОНОМСКА ИНТЕГРАЦИЈА одржao je др Бобан Стојановић, професор Економског факултета у Нишу.

 

 

Дана 20. маја 2014 године, у присуству градоначелника града Врања господина Зорана Антића, представника Црвеног крста у Врању, руководства школе, наставника и радника школе, чланова Студентског парламента и студената волонтера из Школе је отпремљена прикупљена хуманитарна помоћ у води, храни, одећи, обући и средствима за хигијену у Смедеревску Паланку. Одлуком Студентског парламента, студенти Високе школе одрекли су се посете Сајму пољопривреде у Новом Саду, а средства у износу од 50.000 динара усмерили на рачун Владе Републике Србије ради помоћи угроженима у поплавама. Наставници и радници Високе школе одрекли су се једнодневне новчане зараде у укупном износу од 128.000 динара и та средства уплатили такође на рачун Владе Републике Србије.

 2014-05-20-posiljka-humanitarne-pomoci

2014-05-20-2-posiljka-humanitarne-pomoci