ico-portal-zaposlenihПортал запослених mail

ДРУГИ УПИСНИ РОК

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ, расписује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

 

    У прву годину основних струковних студија, у другом конкурсном року, Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно 67 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

 

Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит (полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 8 8 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 9 - 9 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 13 - 13 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 1 1 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 5 5 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 2 10 12 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ - 19 19 Математика или економија
УКУПНО:

24

43

67

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

    У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

  • средње стручно образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању
  • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

    Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се набавити у скриптарници Школе, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

РАНГ – ЛИСТЕ

    Ранг листa пријављених кандидата сачињава се посебно за сваки студијски програм основних струковних студија. Школа утврђује јединствену ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, како за кандидате који се финансирају из буџета, тако и за оне који плаћају школарину.

    Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг – листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

    Кандидат може освојити највише 100 бодова.

    Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

    Ако кандидат има стечено средње образовање у трогодишњем трајању, општи успех у трећем разреду рачуна се двоструко.

    Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

    Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењују се од 0 до 60 бодова.

    Висока школа примењених струковних студија утврђује јединствену ранг листу за сваки студијски програм посебно, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами финансирају своје студије.

    Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи за студијски програм није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од три дана од дана објављивања јединствене ранг листе.

    Директор доноси одлуку о приговору у року од три дана од дана подношења приговора.

    Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.

    Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 51 бода.

    Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају, који је одређен овим конкурсом за Високу школу примењених струковних студија, и има више од 30 бодова.

    Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи.

    Кандидати су обавезни да за полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

 


 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

    -пријављивање кандидата: 31.08. и  1. септембра 2017. године од 8,00 до 14,00 часова

    -полагање пријемног испита: 4. септембра  2017. године у 10,00 часова

    -oбјављивање јединствене ранг - листе: 5. септембра 2017. године у 12,00 часова

    -објављивање коначне ранг - листе: 08. септембра 2017. године у 12,00 часова

    -упис примљених кандидата: 11. и 12.09. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.


 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

    -извод из матичне књиге рођених,

    -сведочанства свих завршених разреда средње школе,

    -диплому о завршеној средњој школи,

    -потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

 


 

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

    -оригинална документа,

    -два обрасца ШВ-20,

    -попуњен индекс,

    -две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

    -једна фотографија за идентификациону картицу, формата 2 х 2,5 cm,

    -доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

 


 

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗНОСИ  5.000,00 динара.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

    -за домаће држављане износи  50.000,00 динара;

    -за стране држављане износи   1.000,оо ЕУР-а

    Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

АКО У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ОСТАНУ СЛОБОДНА МЕСТА, БИЋЕ РАСПИСАН ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ