ico-portal-zaposlenih   mail


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ - ПРВИ УПИСНИ РОК

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ, расписује

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

У прву годину специјалистичких струковних студија Висока школа примењених струковних студија уписаће укупно:

-  на акредитованом студијском програму САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 30 самофинансирајућих студената;

-    на акредитованом студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ укупно 30 самофинансирајућих студената.

             I - УСЛОВИ УПИСA

            У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена из стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко – технолошких наука, друштвено – хуманистичких наука и ИМТ поља у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.

  II - TРАЈАЊЕ СТУДИЈА

  • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

  III - РАНГ – ЛИСТЕ

               Школа утврђује ранг – листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по критеријумима утврђеним Правилником о специјалистичким струковним студијама

              Кандидат може освојити највише 100 бодова. Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према општем успеху постигнутом на основним студијама. Школа може конкурсом утврдити и друге критеријуме за рангирање кандидата (објављени радови, учешће у пројектима, изуми, патенти и сл.).

              Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем 10 (десет), те кандидат по овом основу може стећи најмање 60, а највише 100 бодова. У случају да два или више кандидатa имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи број бодова из сручно – апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа у пројектима, патенте и изуме.      

  Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Високе школе примењених струковних студија у року од једнoг дана од дана објављивања ранг листе.

  Директор доноси одлуку о приговору у року од једног дана од дана подношења приговора.

  Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.

              Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

  IV - КОНКУРСНИ РОКОВИ

  ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

  -          пријављивање кандидата: 19.10. -  30.10.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

  -         oбјављивање ранг - листе: 31.10.2017. године у 12,00 часова

  -         објављивање коначне ранг - листе: 01.11.2017. године у 12,00 часова

  -         упис примљених кандидата: 02. и 03.11.2017. године од 8,00 до 14,00 часова

  ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

  Уколико остане слободних места након првог уписног рока, биће расписан и други конкурсни рок.

  Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси пријавни лист (купује се у Школи) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, и то:

  -          Уверење о дипломирању

  -          Додатак дипломе

  Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу школу примењених струковних студија подносе:

  -          извод из матичне књиге рођених,

  -          два обрасца ШВ-20,

  -          попуњен индекс,

  -          две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,

  -          доказ о уплати школарине.

  V - ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

     Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1500 ЕУР-а за стране држављане.

     Студенти су дужни да на име студентског стандарда и осигурања уплате износ од 5.000,00 динара.

                                              В.д. Д и р е к т о р-а,

                                                                                                       __________________________

                                                                                                        Др Љиљана Ђорђевић, проф.