indeksi

 Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину специјалистичких струковних студија укупно 30 студената који се сами финансирају, на следећем акредитованим студијском програму:

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ -  30  самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

 • У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са законом.
 • На специјалистичким струковним студијама уписују се студенти из следећих образовно–научних поља: техничко–технолошке науке, друштвено–хуманистичке науке и ИМТ поља.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Одсеку Врање);
 • фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о држављанству; и
 • друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на специјалистичким струковним студијама у Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш- Одсек Врање подносе:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;
 • два попуњена ШВ обрасца ( добијају се у школи бесплатно );
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс) - ( добија се у школи бесплатно );
 • две слике формата 3,5 х 4,5 cm и
 • доказ о уплати I рате школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитчких струковних студија Ниш-Одсек Врање, број 840-2111666-06, позив на број 03.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом уписа.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор за полагање пријемног испита можете преузети бесплатно овде.

Пројекти , награде и признања