MI MSS

Студијски програм Машинско инжењерствo на мaстер струковним студијама је усаглашен са принципима Болоњске декларације и Европским системом преноса бодова.

Наставним планом студијског програма утврђена је листа обавезних и изборних предмета, недељни фонд часова и бодовна вредност сваког предмета.

Дефинисан је начин избора предмета из других студијских програма.

Студијски програм омогућава мобилност студената са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија.

Структура наставног особља је у складу са Законом о високом образовању.

Организација студијског програма је у складу са савременим достигнућима науке и технике и омогућава квалитет студија у складу са планираним бројем студената, расположивим простором, опремом и бројем наставника.

Сама организација студијског програма Машинског инжењерства на мастер струковним студијама је у складу са савременим достигнућима науке и информационо–комуникационе технологије и омогућава квалитет студија у складу са планирaним бројем студената, расположивим простором, бројем наставника и опремом.

Елементи у вези са листом обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем; начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија; бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова; предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; начин избора предмета из других студијских програма; услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија као и остали елементи од значаја за извођење студијског програма у целини.

У реализацији овог студијског програма користиће се следеће дидактичке методе: метода усменог излагања, метода разговора, метода рада са текстом, метода графичких радова, метода демонстрације, метода лабораторијских радова, метода практичних радова, продукционо–оперативна метода и успостављање корелације ових метода по потреби и у зависности од карактера дотичног часа.

Основни циљеви студијског програма Машинско инжењерство на мастер струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области машинства, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад.

Циљеви реализације студијског програма машинског инжењерства на мастер струковним студијама су:

  • Обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области машинства;
  • Развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери;
  • Развој и примена како теоријских тако и практичних знања;
  • Анализи инжењеријских и технолошких проблема и прилагођавању њихових решења;
  • Да стекну увид у структуру и функционисање предузећа кроз важеће техолошке, економске, еколошке и социолошке односе и успостваљени квалитет менаџмента;
  • Развоју сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде;
  • Образовање висококвалитетних струковних мастер инжењера машинства са истакнутим креативним, комуникационим и аналитичким способностима;
  • Подстизање бржег друштвено – економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области машинства;
  • Развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом.

Студијски програм Машинско инжењерство на мастер струковним студијама омогућује студентима проверу стечених теоријских знања преко предметне праксе предвиђене наставним планом, као и преко стручних пракса које су предвиђене у другом и четвртом семестру.

Студијски програм Машинско инжењерство на мастер струковним студијама омогућава студентима да по завршетку мастер струковних студија могу одмах да се укључе у производни процес, што је омогућено наставним планом које студенте усмерава преко изборних предмета.

Крајњи циљ студијског програма Машинског инжењерства на мастер струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области машинства.

Током студирања, студентима су на располагању савремено опремљене лабораторије и радионице у школи за извођење лабораторијских вежби, рачунарска учионица, као и амфитеатар и више сала за слушање теоријске наставе.

Кадрови који се школују на смеру Машинског инжењерства на мастер струковним студијама, потребни су привреди овог краја у будућности, што је утврђено на основу анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Машинско инжењерство - мастер струковне студије

Табела предмета