ico-portal-zaposlenih   mail


drumski saobracaj

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке 
Научна, стручна или уметничка област: Саобраћајно инжењерство
Назив програма: Друмски саобраћај
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни инжењер саобраћаја
Трајање студија: Три године (шест семестара) 
Услови за упис: Завршена средња школа 

 

Сврха студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама је образовање студената за професију струковног инжењера у области друмског саобраћаја, а у складу са потребама и развојем Републике Србије.

На студијском програму формира се стручни кадар који ће бити потпуно оспособљен за практичан и самосталан рад у струци, непосредно по дипломирању, као и за даље стручно усавршавање на специјалистичким струковним студијама.

Основни циљеви студијског програма Друмски саобраћај на основним с руковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области друмског саобраћаја, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад.

Један од циљева студијског програма је стицање стручних знања и практичних вештина из области друмског саобраћаја, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области.

Циљ студијског програма је такође развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад, овладавање практичним вештинама и знањима.

Студенти треба да стекну знање о комплексности друмског саобраћаја, науче савремене методе и њихову примену у пракси.

Један од посебних циљева је развијање нивоа знања и свести код студената за потребом перманентног образовања, а посебно у вези са друмским саобраћајем.

Крајњи циљ студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области друмског саобраћаја.

Циљ студијског програма је и оспособљавање студената за пројектовање и реализацију процеса транспортне делатности, организовање транспортне делатности, организовање превоза људства и робе и друго.

Савладавањем студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама студенти стичу следеће опште способности:

•  разумевањe проблема у области друмског саобраћаја,

•  анализа и синтеза знања у области друмског саобраћаја,

примена стечених теоријских знања и коришћење стручне литературе у решавању практичних проблема у области друмског саобраћаја,

•  праћење савремених технологија и унапређивање стечених знања,

•  коришћење савремених софтверских алата и инжењерског приступа решавања проблема,

• разумевање професионалне и етичке одговорности струковног инжењера саобраћаја, преношење запажања и вештина својим колегама.

По завршетку студијског програма Друмски саобраћај на основним струковним студијама студенти стичу следеће предметно – специфичне способности:

• анализа безбедности саобраћаја,

• вршењe увиђаја саобраћајних незгода,

• анализа карактеристичних параметара и перформанси мотора,

• анализа експлоатационо техничких карактеристика моторних возила и мотора,

• дијагностицирање стања моторних возила и мотора,

• дефинисање система одржавања моторних возила и мотора,

• анализа организације и технологије јавног градског превоза путника,

• планирање, организовање и извршавање транспортних задатака,

• анализа ризика при транспорту опасних материја,

• анализа путничких и робних терминала,

• планирање, управљање и анализа процеса у системима интегралног транспорта,

• разумевање структуре процеса у различитим технологијама транспорта,

• анализа утицаја друмског саобраћаја на животну средину,

• примена знања из менаџмента у друмском саобраћају.

Исход процеса учења на студијском програму Друмски саобраћајна основним струковним студијама су знања, вештине и компетиције које студентима омогућује примену стеченог знања за решавање проблема који се јављају у струци, пракси и истраживању, уз коришћење теоријско стручне литературе.

Стечено знање студената завршених основних струковних студија обезбеђује стручност за рад у аутотранспортним предузећима, сервисима и другим организацијама које се баве проблематиком транспорта робе и превозом људи, експлоатацијом возила, одржавањем возила, контролом техничке исправности возила и организовањем транспортне делатности.

Очекивани исходи учења су оспособљеност студента да стечена знања и вештине примени у пракси на следећим пословима: анализа безбедности саобраћаја, вршењe увиђаја саобраћајних незгода, експлоатација, одржавање и дијагностицирање моторних возила и мотора, организовање друмског транспорта, планирање интегралног транспорта, организовање јавног превоза путника, планирање транспорта опасних материја и решавање проблема паркирања.

 

Друмски саобраћај - Акредитација 2015.

 

Р.б. Шифра предмeта Назив предмета Сем. Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ПИО1 Математика 1 АО О 2 2 0 6
2. ПИО2 Примена рачунара 1 АО О 2 0 2 6
3. ОП01 Физика 1 АО О 2 2 0 6
4. ОПО3 Енглески језик 1 1 АО О 2 2 0 4
5. МИ01 Механика 1 1 С О 2 2 0 7
6. ПЕ03 Основи економије 1 С О 2 2 0 4
7. МИ31 Компјутерска графика 2 С О 2 2 0 7
8. СИ01 Електротехника и електроника 2 АО О 2 2 0 6
9. МИ03 Машински материјали 2 С О 2 2 0 7
10. МИ06 Машински елементи 2 С О 2 2 0 7
ДРУГА ГОДИНА
11. МИ05 Отпорност материјала 3 С О 2 2 0 6
12. МИ28 CAD/CAM 3 С О 2 2 0 6
13. МИ02 Механика 2 3 С О 2 2 0 6
14. МИ30 Хидраулика и пнеуматика 3 С О 2 2 0 5
15. МИ26 Основи конструисања 3 С О 2 2 0 5
16. СИ02 Моторна возила 4 СА О 2 2 0 7
17. СИ03 Погонски агрегати 4 СА О 2 2 0 7
18. СИ08 Експлоатација возила 4 СА О 2 2 0 6
Предмети изборног блока 1  (од 5 предмета студент бира 2)  
19. ОП05 Енглески језик 2 4 С И 2 2 0 6
20. ОП07 Екологија и заштита животне средине 4 С И 2 2 0 6
ЗЖ05 Обновљиви извори енергије 4 С И 2 2 0 6
ПМ01 Менаџмент 4 С И 3 2 0 6
ПМ19 Управљање пројектима 4 С И 3 2 0 6
ТРЕЋА ГОДИНА
21. СИ05 Одржавање моторних возила 5 СА О 3 2 0 6
22. СИ10 Транспорт опасних материја 5 СА О 3 2 0 6
Предмети изборног блока 2  (од 3 предмета студент бира 2)
23. СИ06 Дијагностика моторних возила 5 СА И 3 2 0 6
24. СИ04 Организација друмског транспорта 5 СА И 3 2 0 6
СИ15 Погонски материјали 5 СА И 3 2 0 6
25. СИ09 Безбедност саобраћаја 5 СА О 3 2 0 6
26. СИ16 Увиђаји саобраћајних незгода 6 СА О 3 2 0 6
Предмети изборног блока 3  (од 3 предмета студент бира 2)
27. СИ12 Технологије интегралног транспорта 6 СА И 3 2 6
28. СИ11 Јавни транспорт путника 6 СА И 3 2 6
СИ17 Сервиси и гараже 6 СА И 3 2 6
29. СИ13 Стручна пракса 6 СА О 90 2
30. СИ14 Завршни рад 6 СА О 150 10
Укупно ЕСПБ бодова 180
ЛЕГЕНДА: АО – Академско општеобразовни, С – Стручни, СА – Стручно апликативни, О – Обавезан, И – Изборни.

 

     Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2015.

 

Саобраћајно инжењерство - Акредитација 2010.

     Табела предмета Друмски саобраћај - акредитација 2010.

     Детаљна спецификација предмета студијског програма Друмски саобраћај - акредитација 2010.