ico-portal-zaposlenih   mail


inz nam i ent

  

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Биотехничке науке
Назив програма: Инжењерство намештаја и ентеријера
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета
Трајање студија: Три године (шест семестара)
Услови за упис: Завршена средња школа

 

Студијски програм Инжењерство намештаја и ентеријера даје темељна знања из широког подручја техничких и природних вештина и стручна знања која захтева савремени развој предузећа дрвне индустрије: познавање грађе дрвета и својстава дрвета, основна знања о заштити дрвета, основна техничка знања за праћење и контролу рада машина за обраду дрвета и транспортне опреме, оспособљеност за надзирање технолошких процеса и спровођење одређених технолошких операција, суделовање у набавци материјала и остале опреме, надзирање квалитета производа и квалитета рада, улазна, фазна, међуфазна и завршна контрола квалитета производа од дрвета, стручна, оперативна знања за вођење технолошких процеса.

Свршени студент студијског Инжењерство намештаја и ентеријера оспособљен је за стручне послове у свим облицима предузећа која се баве прерадом дрвета, може радити као сарадник у пословима трговине и дистрибуције производа од дрвета и обављати одређене послове и задатке у дрвноиндустријском предузетништву. Оспособљен је и за надзирање и вођење процеса сушења дрвета, за праћење спровођења технолошких поступака у пилани, у подручју производње фурнира, фурнирских плоча и плоча иверица, у производњи намештаја, грађевинске столарије и других производа од дрвета.

Студијски програм Инжењерство намештаја и ентеријера омогућава студентима да по завршетку основних струковних студија могу одмах да се укључе у производни процес оног усмерења који су изабрали током студирања, што је омогућено наставним планом који студенте треће године струковних студија усмерава преко изборних предмета.

Током студирања, студентима су на располагању савремено опремљене лабораторије и радионице у школи за извођење лабораторијских вежби, рачунарска учионица, као и амфитеатар и више сала за слушање теоријске наставе.

Након завршених студија на овом студијском програму, студенти су оспособљени за практичан рад у струци, као и за наставак школовања у земљи и иностранству.

Дипломирани студент студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера ће:

Ø  Разликовати својства дрвета као материјала за обраду;

Ø  Разликовати материјале за површинску обраду дрвета, окове и остале материјале;

Ø  Разликовати врсте и примену машина и алата за обраду дрвета;

Ø  Употребити правила графичке комуникације и норми у изради техничких цртежа;

Ø  Користити пројекције приликом приказивања и читања техничких цртежа;

Ø  Применити одговарајуће материјале, везе и спојеве у разради конструкције финалних производа;

Ø  Конструисати намештај ентеријера, галантерије и грађевинске столарије коришћењем прибора за цртање и апликативног CAD програма;

Ø  Рачунаром израдити технички цртеж финалног производа од дрвета у 2D и 3D апликативном програму;

Ø  Дефинисати захтеве и функцију намештаја и простора;

Ø  Применити сазнања из подручја норми, трендова и стилова, материјала и технологија у обликовању намештаја и опремању простора;

Ø  Скицирати идејно решење намештаја и осталих производа од дрвета;

Ø  Одредити обликовно–функционалне, конструкцијско–технолошке и друге значајности идејног решења производа;

Ø  Применити основне компоненте просторног изражавања и начела архитектонског пројектовања у задатом простору;

Ø  Презентовати идејно решење намештаја, производа од дрвета и опремљеног простора применом апликативних 2D и 3D софтверских програма за моделирање намештаја и простора;

Ø  Контролисати тачност обраде;

Ø  Вршити улазну, фазну, међуфазну и завршну контролу квалитета производа од дрвета;

Ø  Разликовати CNC машине за обраду дрвета;

Ø  Обрадити материјал на CNC машини;

Ø  Водити продајни процес и комуницирати са партнерима на српском и енглеском језику, користећи традиционалну и информатичку технологију.

Кадрови који се школују на студијском програму Инжењерство намештаја и ентеријера потребни су привреди овог краја у будућности, што је и утврђено приликом анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Наставни програм овог студијског програма је састављен тако да студенти стичу добру научну и стручну базу за даље усавршавање и стицање практичних знања, преко специјалистичких студија.

Дипломирани студенти овог студијског програма истовремено својим знањима стеченим у току студија унапређују квалификациону структуру становништва целе земље, а нарочито Пчињског округа.

Инжењерство намештаја и ентеријера - Акредитација 2017:

 

Р.б.

Шифра

предмета

Назив предмета Сем. Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. AO01 Математика 1 AO O 2 2 0 6
2. АО04 Примена рачунара 1 AO О 2 0 2 6
3. МИ36 Физика 1 AO О 2 2 0 6
4. ПЕ03 Основи економије 1 С О 2 2 0 5
5. МИ01 Механика 1 1 AO О 2 2 0 6
6. ИНЕ01 Анатомија дрвета са дендрологијом 1 СА O 2 2 0 7
7. ПМ01 Менаџмент 2 С O 3 2 0 5
8. МИ31 Компјутерска графика 2 С О 2 0 2 6
9. ИНЕ02 Својства дрвета 2 СА О 2 2 0 7
10. ИНЕ03 Хемија са познавањем помоћних материјала 2 С О 2 0 2 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 14 6 60
Укупно часова активне наставе на години 41    
ДРУГА ГОДИНА
11. МИ28 CAD/CAM 3 С О 2 0 2 6
12. АО05 Енглески језик 1 3 АО О 2 2 0 4
13. ИНЕ04 Конструкције намештаја и производа од дрвета 3 СА О 2 2 0 7
14. ИНЕ05 Технологија израде објеката од дрвета 3 СА О 2 0 2 6
15. ИНЕ06 CNC технологије 4 С О 2 2 0 6
16. ИНЕ16 Заштита дрвета 4 С О 2 0 2 7
17. ИНЕ07 Примарна прерада дрвета 4 СА О 2 0 2 6
18. ИНЕ09 Хидротермичка обрада дрвета 4 СА О 2 0 2 6
    Предмети изборног блока 1 (од 4 предмета студент бира 2)          
19. ИНЕ08 Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе 4 СА И 2 0 2 6
20. ИНЕ10 Пројектовање намештаја и ентеријера 4 СА И 2 2 0 6
  ИНЕ11 Фурнири и слојевите плоче 4 СА И 2 0 2 6
  ПМ19 Управљање пројектима 4 СА И 3 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20,5 8 2 60
Укупно часова активне наставе на години 40,5    
ТРЕЋА ГОДИНА
21. ИНЕ12 Финална обрада дрвета 5 СА О 2 2 0 6
22. ПМ17 Организација производно пословних система 5 С О 2 2 0 5
23. ИНЕ13 Тапетарија 5 СА О 3 0 3 6
24. ИНЕ14 Машине и алати за обраду дрвета 5 СА О 2 0 2 6
    Предмети изборног блока 2 (од 4 предмета студент бира 2)          
25. ИНЕ15 Планирање и припрема производње 5 С И 3 3 0 6
26. ПЕ02 Маркетинг 5 С И 3 2 0 6
  МИ38 Аутоматизација производње 5 С И 2 2 0 6
  ЗЖ10 Мониторинг у животној средини 5 С И 2 2 0 6
27. ИНЕ17 Површинска обрада дрвета 6 СА О 2 2 0 6
    Предмети изборног блока 3 (од 4 предмета студент бира 2)          
28. МИ13 Управљање квалитетом 6 С И 3 3 0 6
29. ЗЖ17 Екологија и заштита животне средине 6 С И 2 2 0 6
  ПТ09 Хемија животне средине 6 С И 2 0 2 6
  АО06 Енглески језик 2 6 С И 2 2 0 6
30. ИНЕ18 Стручна пракса 6 СА О 120 3
31. ИНЕ19 Завршни рад 6 СА О 150 4
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20,5 14 6 270 60
Укупно часова активне наставе на години 40,5    
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 122 270 180

 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Инжењерство намештаја и ентеријера - акредитација 2017.

  Технологија дрвета - Акредитација 2012:

          Табела предмета Технологија дрвета - Акредитација 2012.

        Детаљна спецификација предмета студијског програма Технологија дрвета - акредитација 2012.