ico-portal-zaposlenih   mail


masinsko inz

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Mашинско инжeњерство
Назив програма: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни инжењер машинства
Трајање студија: Три године (шест семестара)
Услови за упис: Завршена средња школа

 

Студијски програм Машинско инжењерствo је усаглашен са принципима Болоњске декларације и Европским системом преноса бодова.

Наставним планом студијског програма утврђена је листа обавезних и изборних предмета, недељни фонд часова и бодовна вредност сваког предмета.

Дефинисан је начин избора предмета из других студијских програма.

Студијски програм омогућава мобилност студената са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија.

Структура наставног особља је у складу са Законом о високом образовању.

Организација студијског програма је у складу са савременим достигнућима науке и технике и омогућава квалитет студија у складу са планираним бројем студената, расположивим простором, опремом и бројем наставника.

Сама организација студијског програма Машинског инжењерства је у складу са савременим достигнућима науке и информационо–комуникационе технологије и омогућава квалитет студија у складу са планирaним бројем студената, расположивим простором, бројем наставника и опремом.

Елементи у вези са листом обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем; начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија; бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова; предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; начин избора предмета из других студијских програма; услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија као и остали елементи од значаја за извођење студијског програма у целини.

У реализацији овог студијског програма користиће се следеће дидактичке методе: метода усменог излагања, метода разговора, метода рада са текстом, метода графичких радова, метода демонстрације, метода лабораторијских радова, метода практичних радова, продукционо–оперативна метода и успостављање корелације ових метода по потреби и у зависности од карактера дотичног часа.

Циљеви реализације студијског програмамашинског инжењерства:

  • Oбразовна и васпитна улога у области машинског инжењерства;
  • Развој мотивационих претпоставки за инжењерске студије;
  • Обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области машинског инжењерства;
  • Развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће бити потребне и допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери;
  • Развој и примена како теоријских тако и практичних знања из области машинског инжењерства;
  • Развој сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде;
  • Образовање висококвалитетних дипломаца са истакнутим креативним, комуникационим и аналитичким способностима;
  • Подстицање бржег друштвено–економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области машинског инжењерства;
  • Разумевање односа који владају у окружењу;
  • Развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом.

Циљ студијског програма Машинског инжењерства је оспособљавање студената за пројектовање и реализацију технолошких процеса, организовање производње у индустрији, контролу квалитета и одржавање производних процеса.

Студијски програм Машинско инжењерство омогућује студентима проверу стечених теоријских знања преко предметне праксе предвиђене наставним планом, као и преко стручне праксе која је предвиђена у шестом семестру.

Студијски програм Машинско инжењерство омогућава студентима да по завршетку основних струковних студија могу одмах да се укључе у производни процес оног усмерења који су изабрали током студирања, што је омогућено наставним планом који студенте треће године струковних студија усмеравапреко изборних предмета.

Током студирања, студентима су на располагању савремено опремљене лабораторије и радионице у школи за извођење лабораторијских вежби, рачунарска учионица, као и амфитеатар и више сала за слушање теоријске наставе.

Након завршених студија на овом смеру, студенти су оспособљени за практичан рад у струци, као и за наставак школовања у земљи и иностранству.

Кадрови који се школују на смеру Машинског инжењерства потребни су привреди овог краја у будућности, што је утврђено на основу анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Наставни програм овог студијског програма је састављен тако да студенти стичу добру научну и стручну базу за даље усавршавање и стицање практичних знања, преко специјалистичких студија.

Овајстудијски програм је усклађен са Болоњским захтевима и потребама привреде за овим профилом.

 

Машинко инжењерство - Акредитација 2017:

 

Р.б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
  ПРВА ГОДИНА
1. АО01 Математика 1 АО О 2 2 0 6
2. АО04 Примена рачунара 1 АО О 2 0 2 6
3. МИ36 Физика 1 АО О 2 2 0 6
4. МИ01 Механика 1 1 С О 2 2 0 6
5. ПЕ03 Основи економије 1 АО О 2 2 0 5
6. МИ31 Компјутерска графика 2 С О 2 0 2 6
7. СИ01 Електротехника и електроника 2 С О 2 2 0 6
8. МИ03 Машински материјали 2 СА О 2 2 0 6
9. МИ06 Машински елементи 2 СА О 2 2 0 7
10. МИ09 Индустријске машине 2 С О 2 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 16 4 60
Укупно часова активне наставе на години 40    
ДРУГА ГОДИНА
11. МИ05 Отпорност материјала 3 СА О 2 2 0 6
12. МИ28 CAD/CAM 3 С О 2 0 2 7
13. МИ02 Механика 2 3 С О 2 2 0 6
14. МИ30 Хидраулика и пнеуматика 3 СА О 2 2 0 6
15. МИ26 Основи конструисања 3 СА О 2 2 0 6
16. АО05 Енглески језик 1 3 АО О 2 2 0 5
17. ИНЕ06 CNC технологије 4 С О 2 2 0 6
18. МИ04 Обрада метала резањем 4 СА О 2 2 0 6
    Предмети изборног блока 1 (од 4 предмета студент бира 2)          
19. АО02 Статистика 4 С И 2 2 0 6
20. ПМ01 Менаџмент 4 С И 3 2 0 6
  АО06 Енглески језик 2 4 С И 2 2 0 6
  ЗЖ18 Физика животне средине 4 С И 2 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20,5 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години 40,5    
ТРЕЋА ГОДИНА
21. МИ38 Аутоматизација производње 5 СА О 2 2 0 5
22. МИ35 Металне конструкције 5 СА О 2 2 0 5
    Предмети изборног блока 2 (од 4 предмета студент бира 2)          
23. ПМ17 Организација производно пословних система 5 С И 2 2 0 6
24. СИ15 Погонски материјали 5 С И 3 2 0 6
  ЗЖ10 Мониторинг у животној средини 5 С И 2 2 0 6
  ПМ20 Одрживи развој 5 С И 3 3 0 6
25. МИ08 Ефективност машинских система 6 СA О 2 2 0 5
26. МИ39 Обрада метала пластичним деформисањем 6 СА О 2 2 0 5
27. МИ13 Управљање квалитетом 6 С O 3 3 0 5
    Предмети изборног блока 3 (од 3 предмета студент бира 2)          
28. МИ40 Неконвенционалне методе обраде 6 СА И 3 2 0 6
29. МИ37 Пројектовање технолошких система 6 СА И 3 2 0 6
  ЗЖ17 Екологија и заштита животне средине 6 СА И 2 2 0 6
30. MИ11 Стручна пракса 6 СА О 120 2
31. MИ22 Завршни рад 6 СА О 150 9
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21,33 19,5 0 270 60
Укупно часова активне наставе на години 40,83    
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 121,33 270 180

 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Машинско инжењерство - акредитација 2017

 

Акредитација 2012:

Табела предмета Машинско инжењерство - акредитација 2012

Детаљна спецификација предмета студијског програма Машинско инжењерство - акредитација 2012.