ico-portal-zaposlenih   mail


 PREDUZ MENADZ

 

Образовно – научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка област: Менаџмент и бизнис
Назив студијског програма: Предузетнички менаџмент
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни менаџер
Трајање студија: Три године (шест семестара)
Услови за упис: Завршена средња школа

 

  Студијски програм Предузетнички менаџмент је конципиран тако да обезбеђује високо компетентне стручно оријентисане кадрове који на струковним студијама стичу знања, способност и вештине, потребне за имплементацију тих знања, и компетенције из области предузетништва, менаџмента и бизниса, а које су друштвено оправдане и корисне; који су спремни да активно учествују у развоју предузетништва у региону и који ће бити одговорни за одржавање високог потенцијала Србије у области друштвено-економског развоја.

Овако конципиран студијски програм обезбеђује стицање компентеција које су вишеструко друштвено оправдане, неизоставно потребне и вишеструко корисне за обезбеђивање што вишег нивоа одрживости развојних стратегија и акционих планова моделовања и практичног деловања на унапређењу и развоју предузетништва.

Сврха студијског програма Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама је образовање студената за предузетништво, реализација пословних подухвата –оснивање и менаџмент МСП, сталне иновације и стварање додатне вредности у унутрашњем расту и развоју МСП, локалне привреде и укупног националног предузетничког развоја, а у складу са потребама и развојем  Републике Србије.

Основни циљеви студијског програма Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области предузетничког менаџмента и постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака.  Предузетнички менаџмент усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења. Акценат је усмеравање и обука студената у правцу њихове менаџерске улоге у широком спектру организација, првенствено приватног сектора, подстицање иновативних и креативних способности у разматрању проблема, развијање способности за тимски рад, овладавање практичним вештинама и знањима. Студенти треба да стекну знање о значају и комплексности предузетничког менаџмента, науче савремене методе и њихову примену у пракси али и развијање нивоа знања и свести код студената за потребом перманентног образовања, а посебно у вези са предузетничким менаџментом.

Према томе, циљеви реализације студијског програма Предузетнички менаџмент су:

 • образовна и васпитна улога у области предузетништва и менаџмента,
 • обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области предузетничког менаџмента,
 • развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери,
 • развој и примена како теоријских тако и практичних знања,
 • развој сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде,
 • образовање висококвалитетних струковних менаџера са истакнутим креативним, тимским, комуникационим и аналитичким способностима,
 • подстицање бржег друштвено–економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области предузетничког менаџмента,
 • развијање способности за сарадњу у обављању најодговорнијих пословних активности и претварање пословне идеје у успех уз креативност и иновацију и уз примену менаџерских вештина током свих фаза животног циклуса бизниса,
 • развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом,
 • оспособљавање за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословној пракси, уз коришћење аналитичких метода и техника, оспособљавање студената за практичну примену стечених предузетничких знања и вештина, креативног мишљења и предузимања ризика у пракси и стална иновација знања.

Савладавањем студијског програма Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама на Високој школи примењених струковних студија у Врању, студенти стичу знања и вештине који их чине компетентним за обављање стручних послова у области: теоријских, методолошких и академских знања; специфичних и посебних знања; примењених знања и вештина; способности неопходних за лично предузетничко усавршавање.

Савладавањем студијског програма студенти стичу следеће опште способности и  предметно – специфичне способности:

 • разумевањe и савладавање проблема у области предузетништва и менаџмента,
 • примена и унапређење стечених теоријских знања и коришћење савремених софтверских у решавању практичних проблема у области предузетништва и менаџмента,
 • разумевање професионалне и етичке одговорности менаџера,
 • преношење запажања и вештина својим колегама и процена карактера односа са другим људима кроз отворену комуникацију и тимски рад,
 • креативно мишљење, планирање и организација,
 • генерисање предузетничких иновативних и креативних приступа икреирање изазовних циљева и орјентација према шансама,
 • планирање startap активности, маркетинг анализа и стратегија и разумевање процеса у различитим фазама животног циклуса МСП-а,
 • финансијско управљање, рачуноводство, опорезивање и кредитирање МСП-а,
 • планирање, управљање ресурсима и процена ризика и анализа утицаја предузетничког подухвата на животну средину,
 • предузетнички фокус и примена знања из менаџмента у области МСП и развоја малог бизниса.

Стечено знање студената завршених основних струковних студија обезбеђује стручност за рад и руковођење МСП и свим другим организацијама које се баве привредном делатношћу, планирањем и организовањем производње и промета роба и услуга. Генерално, очекивани исход учења је да се студент практично и теоријски оспособи да постане квалитетан струковни менаџер у пракси, а што се постиже активном наставом, низом практичних вежби, обављањем праксе у некој од привредних организација, израдом конкретних пројектних задатака, итд.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Предузетнички менаџмент на основним струковним студијама

 

Р.б. Шиф. пред. Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Акт. настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
ПРВА ГОДИНА
1. ПИО1 Математика 1 АО О 2 2 0 6
2. ПЕ13 Познавање робе са технологијом 1 С О 2 2 0 6
3. ОП03 Енглески језик 1 1 АО О 2 2 0 5
4. ПЕ03 Основи економије 1 АО О 2 2 0 8
5. ПЕ02 Маркетинг 1 АО О 3 2 0 8
6. ПМ01 Менаџмент 2 С О 3 2 0 7
7. ПЕ01 Економика 2 С О 3 2 0 7
8. ПМ03 Пословне комуникације 2 С О 3 2 0 6
9. ПМ02 Пословна логистика 2 С О 2 2 0 7
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 18 0 60
Укупно часова активне наставе на години 40    
ДРУГА ГОДИНА
10. ПМ17 Организација производно пословних система 3 С О 2 2 0 6
11. ПМ11 Пословна култура и етика 3 С О 2 2 0 6
12. ПМ16 Стратегијски менаџмент 3 С О 2 2 0 6
13. ПМ15 Финансијски менаџмент 3 С О 2 2 0 6
14. ПМ12 Управљање иновацијама 3 С О 2 2 0 6
15. ПМ22 Окружење, конкурентност и развој 4 С О 2 2 0 6
16. ПМ04 Тржиште, трошкови и цене 4 СА О 2 2 0 6
17. ПМ09 Порески систем и кредитирање МСП 4 СА О 2 2 0 6
    Предмети изборног блока 1  (од 4 предмета студент бира 2)          
18. ОП05 Енглески језик 2 4 СА И 2 2 0 6
19. ЗЖ05 Обновљиви извори енергије 4 СА И 2 2 0 6
  ОП07 Екологија и заштита животне средине 4 СА И 2 2 0 6
  ПИ14 Операциона истраживања 4 СА И 2 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 20 0 60
Укупно часова активне наставе на години 40    
ТРЕЋА ГОДИНА
20. ПМ23 Предузетничка економија 5 СА О 2 2 0 6
21. ПМ10 Предузетништво 5 СА О 3 2 0 6
    Предмети изборног блока 2  (од 4 предмета студент бира 2)          
22. ПЕ01 Рачуноводство 5 СА И 3 3 0 6
23. ПЕ07 Спољнотрговинско пословање 5 СА И 3 3 0 6
  ТД11 Планирање и припрема производње 5 СА И 3 3 0 6
  ПМ20 Одрживи развој 5 СА И 3 3 0 6
24. ПМ19 Управљање пројектима 6 СА О 3 2 0 6
25. ПМ18 Управљање ресурсима 6 СА О 3 2 0 - 6
    Предмети изборног блока 3  (од 3 предмета студент бира 2)          
26. ПЕ10 Стратегија инвестиција 6 СА И 3 3 0 6
27. МИ13 Управљање квалитетом 6 СА И 3 3 0 6
  ПМ23 Менаџмент малих и средњих предузећа 6 СА И 3 3 0 6
28. ПМ24 Стручна пракса 6 СА О 90 2
29. ПМ25 Завршни рад 6 СА О 150 10
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 20 0 240 60
Укупно часова активне наставе на години 43    
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 123 240 180

 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Предузетнички менаџмент