ico-portal-zaposlenih   mail


prehrambena tehnologija oblast

 

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Технолошко инжењерство
Назив програма: Прехрамбена технологија
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни инжењер технологије
Трајање студија: Три године (шест семестара)
Услови за упис: Завршена средња школа

 

Основна сврха студијског програма основних струковних студија Прехрамбене технологије је школовање стручњака који поседују специфична знања неопходна за управљање безбедношћу и квалитетом хране у производним процесима, детаљније познавање технолошке и мерно–регулационе опреме у производним процесима изабране технологије, која им омогућује директно укључивање у различите гране и облике прехрамбене технологије. Кроз овај студијски програм студенти усавршавају професионално образовање, допуњују своје основно образовање, усавршавају вештине претраживања литературе и критичке анализе савремених истраживачких проблема у прехрамбеној технологији.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног инжењера технологије у складу са принципима одрживог развоја руралне средине и расположивим ресурсима, традицијом, потребама и захтевима прехрамбене индустрије, чиме је обухваћено и очување и заштита животне средине.

Реализацијом студијског програма конципираног на овакав начин школоваће се инжењери прехрамбене технологије, који поседују компетентност у националним, европским и светским оквирима. Сврха студијског програма је да се образовање младих стручњака подигне на виши ниво и да са стеченим знањем инжењери прехрамбене технологије постају оспособљени за рад у прехрамбеној индустрији биљних и анималних производа као и за и даље образовање.

Значај овог студијског програма се нарочито истиче због тога, што прехрамбена индустрија заузима значајно место у националном програму Републике Србије. Због тога је сврха овог студијског програма да формира високо оспособљене стручњаке за рационалну и одрживу прехрамбену индустрију.

Основни циљ студијског програма Прехрамбена технологија на Високој школи примењених струковних студија у Врању је да изгради стручњака са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области различитих прехрамбених технологија чија ће диплома бити препознатљива и призната од стране свих институција у земљи и Европи и која ће омогућити струковном инжењеру технологије да нађе своје место у прехрамбеној индустрији или да настави студије из области неке од прехрамбених технологија у оквиру специјалистичких студија.

Кадрови који се школују на студијском програму Прехрамбена технологија потребни су привреди овог краја у будућности, што је утврђено на основу анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Студент стиче следеће опште способности:

Ø  Усвајање методолошких принципа у решавању прехрамбено–технолошких проблема (управљање операцијама и процесима);

Ø  Овладавање знањем и вештинама, неопходним за обављање високостручних послова у области прехрамбене технологије са посебним нивоом специјализације у областима технологије меса, млека, безалкохолних и алкохолних пића, воћа и поврћа, жита и кондиторских производа;

Ø  Праћење достигнућа у науци и пракси прехрамбене технологије и њихову примену;

Ø  Коришћење стручне литературе и информационих технологија ради стицања нових знања из области прехрамбене технологије;

Ø  Способност примене стечених знања у решавању конкретних проблема;

Ø  Способност успешног преношења знања и развијања еколошке свести код младих као и развијању правилног еколошког става према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја;

Ø  Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;

Ø  Савладавање основних вештина рада на рачунару.

Када је реч о специфичним способностима свршених студената, усвајањем студијског програма студент стиче:

Ø  Фундаментално познавање и разумевање принципа на којима се заснива прехрамбена индустрија;

Ø  Способност за решавање конкретних проблема у прехрамбеној индустрији уз имплементацију научних метода и поступака;

Ø  Способност да на адекватан начин организује производњу у прехрамбеној индустрији биљних и анималних производа;

Ø  Свршени студенти Прехрамбене технологије стичу и компетенције како да одрживо користе природне ресурсе Републике Србије у складу са основним принципима одрживог развоја;

Ø  Стиче могућност даљег усавршавања кроз специјалистичке студије.

Опште и предметно–специфичне компетенције омогућавају студенту самостални рад и даље професионално усавршавање.

Исход процеса учења на студијском програму Прехрамбена технологија је стечено знање које студенту обезбеђује стручност, односно компетенције за рад у: привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом биљних и анималних производа, саветодавним стручним службама, у банкама и осигуравајућим друштвима, у институтима који се баве испитивањем и контролом намирница биљног и анималног порекла.

 

Прехрамбена технологија - Табела предмета - Акредитација 2017:

 

Р.б.

Шифра

предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

АО01

Математика

1

АО

О

2

2

0

6

2.

ПТ01

Општа и неорганска хемија

1

АО

О

2

0

2

7

3.

ПТ02

Биологија

1

АО

О

2

0

2

6

4.

АО04

Примена рачунара

1

С

О

2

0

2

6

5.

АО05

Енглески језик 1

1

АО

О

2

2

0

4

6.

МИ36

Физика

1

С

О

2

2

0

6

7.

ПТ03

Органска хемија

2

С

О

2

0

2

7

8.

ПТ04

Познавање сировина

2

СА

О

2

2

0

6

9.

ПМ01

Менаџмент

2

С

О

3

2

0

6

Предмети изборног блока 1 (од 2 предмета студент бира 1)

10.

АО02

Статистика

2

С

И

2

2

0

6

МИ31

Компјутерска графика

2

С

И

2

0

2

6

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

21

11

9

60

Укупно часова активне наставе на години

41

ДРУГА ГОДИНА

11.

ПТ06

Општа микробиологија

3

С

О

2

0

2

6

12.

ПТ07

Аналитичка хемија

3

С

О

2

0

2

7

13.

ПТ08

Биохемија

3

С

О

2

0

2

7

14.

ПТ05

Паковање и транспорт хране

3

СА

О

2

0

2

6

15.

ПТ13

Хигијена и безбедност хране

3

СА

О

2

2

0

6

16.

ПТ10

Прехрамбена микробиологија

4

СА

О

2

0

2

6

17.

ПТ11

Основи технологије биљних производа

4

СА

О

2

0

2

6

18.

ПТ12

Основи технологије анималних производа

4

СА

О

2

0

2

6

19.

МИ09

Индустријске машине

4

С

О

2

2

0

6

20.

АО05

Енглески језик 2

4

АО

О

2

2

0

4

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

20

6

14

60

Укупно часова активне наставе на години

40

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

ПЕ02

Маркетинг

5

С

О

3

2

0

5

Предмети изборног блока 2 (од 6 предмета студент бира 3)

22.

ПТ14

Технологија жита

5

СА

И

2

0

2

6

23.

ПТ17

Технологија кондиторских производа

5

СА

И

2

0

2

6

24.

ПТ24

Технологија меса

5

СА

И

2

0

2

6

ПТ25

Технологија млека

5

СА

И

2

0

2

6

ПТ18

Технологија безалкохолних пића

5

СА

И

2

0

2

6

ПИ19

Технологија воћа и поврћа

5

СА

И

2

0

2

6

25.

МИ13

Управљање квалитетом

6

С

О

3

3

0

5

26.

ПТ09

Хемија животне средине

6

С

О

2

0

2

6

27.

ПТ29

Производња хране и регулативе

6

СА

О

3

3

0

6

Предмети изборног блока 3 (од 3 предмета студент бира 2)

28.

ПТ26

Технологија хлађења

6

СА

И

2

2

0

6

29.

ЗЖ17

Екологија и заштита животне средине

6

СА

И

2

2

0

6

МИ37

Пројектовање технолошких система

6

СА

И

3

2

0

6

30.

ПТ27

Стручна пракса

6

СА

О

120

2

31.

ПТ28

Завршни рад

6

СА

О

150

6

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години

21,67

12

8

270

60

Укупно часова активне наставе на години

41,67

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

122,67

270

180

 

           Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2017.

 

Прехрамбена технологија - Акредитација 2012:

 

           Табела предмета - Акредитација 2012

           Измењени курикулум студијског програма Прехрамбена технологија у оквиру реализације ТЕМПУС пројекта AGRIVOC 

           Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - ТЕМПУС пројекат AGRIVOC

            Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2012.