ico-portal-zaposlenih   mail


proizvodna eko

Образовно – научно поље: ИМТ
Научна, стручна или уметничка област: Економске науке и Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
Назив програма: Производна економија
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни економиста за индустрију
Трајање студија: Три године (шест семестара)
Услови за упис: Завршена средња школа

С обзиром на то да је наша земља на путу трансформације у једну модерну европску државу то значи да ће потребе за струковним економистима у индустрији бити велике и да ће сваки добро обучен стручњак у овој области наћи посао и имати перспективу и могућност напредовања.

Студенти ће бити оспособљени за организовање производње у индустријском сектору, пројектовањем и конструисањем одрживих пословних система, пројектовањем технолошких процеса који воде остваривању циљева предузећа у погледу остваривања добити од обављања пословних активности са што нижим трошковима који прате пословање уз постизање трајне конкурентске предности на тржишту, са акцентом на компјутерско управљање као и сталну практичну примену нових и иновативних техничко технолошких решења.

Сврха студијског програма Производна економијаје образовање студената за препознатљива и јасна занимања. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.

Висока школа примењених струковних студија у Врању ће кроз реализацију образовно – васпитних задатака доприносити бржем друштвено – економском развоју региона коме припада и земље у целини. С тим у вези, основни циљ студијског програма Производна економија на основним струковним студијама компатибилан је са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се изводи и укључује постизање компетенција за развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

Основни циљеви студијског програма Производна економија на основним струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области економских наука и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад. Поред тога, овај студијски програм усмерeн је ка развоју креативних способности студената који подразумева: идентификацију и анализу одређеног проблема, планирање и реализацију одговарајућих мера, развој критичког мишљења, као и доношење конкретних решења.

Крајњи циљ студијског програма Производна економија на основним струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Циљ студијског програма је и оспособљавање студената за индивидуалну мотивацију и способност, пројектовање и реализацију предузетничких подухвата у области индустрије, да самостално или заједно са организацијом / предузећем уочи и идентификује могућности и шансе за пословни успех.

Специфични циљеви реализације студијског програма:

 • Образовна и васпитна улога у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
 • Обезбеђење и стално унапређење квалитетног образовног програма у области економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
 • Развој креативних, пословних и предузетничких способности студената које ће допринети њиховом личном напретку у будућем развоју и пословној каријери;
 • Развој и примена како теоријских тако и практичних знања;
 • Развој сарадње са привредом и пружање стручне помоћи и подршка развоју мале привреде;
 • Образовање висококвалитетних струковних економиста са истакнутим креативним, тимским, комуникационим и аналитичким способностима;
 • Подстицање бржег друштвено–економског развоја кроз јачање основа за самозапошљавање и веће запошљавање високостручних кадрова из области економије, предузетничког и инжењерског менаџмента;
 • Развијање способности за сарадњу у обављању одговорнијих пословних активности и претварање пословне идеје у успех уз креативност и иновацију и уз примену менаџерских вештина током свих фаза животног циклуса бизниса;
 • Развој етичких вредности и повезивање са реалним друштвеним контекстом;
 • Оспособљавање за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословној пракси, уз коришћење аналитичких метода и техника;
 • Оспособљавање студената за практичну примену стечених знања и вештина, креативног мишљења и предузимања ризика у пракси и стална иновација знања.

По завршетку основних струковних студија на студијском програму Производна економија формирају се стручњаци способни за развој и примену знања у непосредној привредној пракси. Студенти треба да стекну знање о комплексности економије, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, науче савремене методе и њихову примену у пракси. 

 

Производна економија - Акредитација 2017:

 

 

Р.б. Шиф. пред. Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Акт. настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН
ПРВА ГОДИНА
1. АО01 Математика 1 АО О 2 2 0 6
2. ПЕ13 Познавање робе са технологијом 1 С О 2 2   6
3. АО05 Енглески језик 1 1 АО О 2 2 0 5
4. ПЕ03 Основи економије 1 АО О 2 2 0 6
5. АО04 Примена рачунара 1 АО О 2 0 2 6
6. ПЕ14 Франшизинг предузећа 2 С О 2 2 0 7
7. ПМ01 Менаџмент 2 СА О 3 2 0 6
8. ПЕ01 Економика 2 С О 3 2 0 6
9. АО02 Статистика 2 АО О 2 2 0 6
10. МИ09 Индустријске машине 2 СА О 2 2 0 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години 42    
ДРУГА ГОДИНА
11. ПЕ02 Маркетинг 3 С О 3 2 0 8
12. ПЕ11 Рачуноводство 3 С О 3 3 0 9
13. ПМ20 Одрживи развој 3 СА О 3 3 0 8
    Предмети изборног блока 1  (од 2 предмета студент бира 1)          
14. ПЕ07 Спољнотрговинско пословање 3 СА И 3 3 0 6
  ПМ21 Менаџмент малих и средњих предузећа 3 СА И 3 3 0 6
15. ЗЖ04 Индустријски и опасан отпад 4 СА О 2 2 0 8
16. ПЕ10 Стратегија инвестиција 4 С О 3 3 0 9
    Предмети изборног блока 2  (од 2 предмета студент бира 1)          
17. ПМ19 Управљање пројектима 4 С И 3 2 0 6
  АО06 Енглески језик 2 4 С И 2 2 0 6
    Предмети изборног блока 3  (од 2 предмета студент бира 1)          
18. МИ31 Компјутерска графика 4 С И 2 0 2 - 6
  МИ08 Ефективност машинских система 4 С И 2 2 0 - 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21,5 19 1 60
Укупно часова активне наставе на години 41,5    
ТРЕЋА ГОДИНА
19. ПМ10 Предузетништво 5 С О 3 2 0 6
20. ПЕ12 Економска анализа 5 СА О 2 2 0 5
21. МИ38 Аутоматизација производње 5 СА О 2 2 0 6
    Предмети изборног блока 4  (од 3 предмета студент бира 1)          
22. ИНЕ15 Планирање и припрема производње 5 С И 3 3 0 6
  ПМ11 Пословна култура и етика 5 С И 2 2 0 6
  ПМ17 Организација пословно производних система 5 С И 2 2 0 6
23. МИ37 Пројектовање технолошких система 6 СА О 3 2 0 6
24. ПМ04 Тржиште, трошкови и цене 6 СА О 2 2 0 5
25. МИ13 Управљање квалитетом 6 СА О 3 3 0 5
    Предмети изборног блока 5  (од 4 предмета студент бира 2)          
26. ПМ03 Пословне комуникације 6 СА И 3 2 0 6
27. ПМ18 Управљање ресусрсима 6 СА И 3 2 0 6
  АО07 Енглески језик 6 СА И 2 2 0 6
  ЗЖ17 Екологија и заштита животне средине 6 СА И 2 2 0 6
28. ПЕ08 Стручна пракса 6 СА О 120 3
29. ПЕ09 Завршни рад 6 СА О 150 6
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22,33 19,33 0   60
Укупно часова активне наставе на години 41,66    
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 125,16 240 180


   
Детаљна спецификација предмета студијског програма Производна економиа - акредитација 2017.

 

Акредитација 2012:

     Табела предмета - Производна економија - акредитација 2012.

     Детаљна спецификација предмета студијског програма Производна економиа - акредитација 2012.