ico-portal-zaposlenih   mail


zastita zivotne sredine

 

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Назив програма: Заштита животне средине
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, студије првог степена
Стручни назив: Струковни инжењер заштите животне средине
Трајање студија: Три године (шест семестара)
Услови за упис: Завршена средња школа

 

Студијски програм Заштита животне средине на Високој школи примењених струковних студија у Врању произашао је из реалних потреба друштва и државе за стручњацима који ће бити, добри инжењери у области заштите животне средине (ваздуха, воде и земљишта), али и добри инжењери у области производње здраве хране која је тесно и нераскидиво повезана са здравом животном средином. С друге стране, ова потреба је проистекла из чињенице да су данас питања која су у вези са заштитом животне средине и у оквиру ње за производњу здраве хране доминантна, и у науци, али и у свим другим сегментима модерне цивилизације. Ниједна држава не може рачунати на учествовање у европским интеграцијама без високообразованих стручњака из ове области.

У последњих неколико година у Републици Србији су донешени системски закони у области животне средине: Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења. Нити један од ових закона се не може успешно примењивати уколико држава нема високообразоване стручњаке из области заштите животне средине.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у установама које се баве истраживањима у области заштите животне средине, у институцијама које се баве очувањем и унапређењем квалитета појединих сегмената животне средине, установама чији је примарни задатак очување животне средине и производња здраве хране, као и другим установама чија делатност захтева стручна знања из заштите животне средине.

Сврха студијског програма Заштита животне средине је формирање струковног инжењера који поседује стручна знања о заштити животне средине, као и способност и вештине потребне за имплементацију тих знања не само у области заштите, већ и на плану управљања и унапређења животне средине.

Циљ студијског програма Заштите животне средине јесте формирање стручњака који ће у потпуности моћи да разумеју природну суштину животне средине и природу бројних створених проблема у њој. На тај начин такви стручњаци биће у могућности да разликују нативне од антропогених облика у животној средини, што представља предуслов за очување природе и спречавања започетих процеса нарушавања еколошке равнотеже на Земљи.

Општа процена је да у овом тренутку број таквих стручњака у Србији није довољан. Државни је интерес да се у блиској будућности школују они који ће моћи да допринесу решавању нагомиланих проблема у области заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Заштита животне средине студент стиче следеће опште способности:

 • Aнализу и синтезу знања у области заштите животне средине и производње здраве хране;
 • Примену стечених знања у пракси учешћем у решавању проблема;
 • Овладавање сложеним и специфичним методама и техникама истраживања у различитим сегментима животне средине и производњи здраве хране;
 • Развој критичког мишљења о еколошким појмовима и приступу проблематици заштите животне средине;
 • Изградњу правилног става према животној средини на принципима одрживог развоја;
 • Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;
 • Савладавање основних вештина рада на рачунару.

Савладавањем студијског програма Заштита животне средине студент стиче следеће предметно–специфичне способности:

 • Темељно познавање и разумевање законитости и принципа заштите животне средине и производње здраве хране;
 • Решавање конкретних истраживачких проблема из области животне средине, уз употребу сложених научних метода и поступака;
 • Разумевање специфичних задатака и одговорности у оквиру посла;
 • Способност размене идеја, проблема и решења у области заштите животне средине и производње здраве хране;
 • Повезивање знања из сродних и других дисциплина и њихова примена;
 • Сакупљање и интерпретација релевантних информација и новина у заштити животне средине и производњи здраве хране из стручне и научне литературе;
 • Потребу за сталним усавршавањем у струци;
 • Вештине ефикасне стручне и научне комуникације, прикупљање и обраде релевантних података употребом информационо–комуникационих технологија у области заштите животне средине и производње здраве хране.

Опште и предметно–специфичне компетенције омогућавају студенту самостални рад и даље професионално усавршавање.

Исход процеса учења на студијском програму основних струковних студија Високе школе примењених струковних студија у Врању, Заштите животне средине, је стручњак са стручним називом струковни инжењер заштите животне средине који располаже кључним сазнањима и способношћу разумевања појава и процеса у животној средини и њеној заштити као и могућност дефинисања специфичне методологије решавања еколошких проблема на локалном и глобалном нивоу.

 

Заштита животне средине - Акредитација 2017

Р.б.

Шифра

предмета

Назив предмета Сем. Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА  
1. AO01 Математика 1 AO O 2 2 0 6  
2. ПТ01 Општа и неорганска хемија 1 АО О 2 0 2 6  
3. ПТ02 Биологија 1 АО О 2 0 2 6  
4. АО04 Примена рачунара 1 С О 2 0 2 6  
5. МИ36 Физика 1 С О 2 2 0 6  
6. ПЕ03 Основи економије 1 С О 2 2 0 6  
7. ПТ03 Органска хемија 2 С О 2 0 2 6  
8. ЗЖ17 Екологија и заштита животне средине 2 СА О 2 2 0 6  
9. АО02 Статистика 2 С О 2 2 0 6  
10. МИ31 Компјутерска графика 2 С О 2 0 2 6  
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 10 10 60  
Укупно часова активне наставе на години 40      
ДРУГА ГОДИНА  
11. ПТ06 Општа микробиологија 3 С О 2 0 2 6  
12. ПТ07 Аналитичка хемија 3 С О 2 0 2 7  
13. ПТ08 Биохемија 3 С О 2 0 2 6  
14. ЗЖ01 Биотехнологије у животној средини 3 СА О 2 2 0 6  
15. АО05 Енглески језик 1 3 АО О 2 2 0 6  
16. ЗЖ02 Еколошка микробиологија 4 СА О 2 0 2 6  
17. ЗЖ18 Физика животне средине 4 СА О 2 2 0 6  
18. ПТ09 Хемија животне средине 4 СА О 2 0 2 6  
19. АО06 Енглески језик 2 4 АО О 2 2 0 5  
20. ЗЖ05 Обновљиви извори енергије 4 СА О 2 2 0 6  
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 10 10 60  
Укупно часова активне наставе на години 40      
ТРЕЋА ГОДИНА  
21. ПМ20 Одрживи развој 5 С О 3 3 0 5  
    Предмети изборног блока 1 (од 4 предмета студент бира 2)            
22. ЗЖ06 Агроекологија 5 СА И 2 0 2 6  
23. ЗЖ07 Органска храна 5 СА И 2 0 2 6  
  ЗЖ08 Анализа опасности у храни 5 СА И 2 0 2 6  
  ПТ13 Хигијена и безбедност хране 5 СА И 2 2 0 6  
    Предмети изборног блока 2 (од 5 предмета студент бира 2)            
24. ЗЖ09 Хемија вода и отпадних вода 5 СА И 2 0 2 6  
25. ЗЖ10 Мониторинг у животној средини 5 СА И 2 2 0 6  
  ЗЖ03 Методе анализе загађујућих супстанци 5 СА И 2 0 2 6  
  ЗЖ13 Екотоксикологија 5 СА И 2 0 2 6  
  ЗЖ14 Заштита биодиверзитета 5 СА И 2 0 2 6  
26. ЗЖ04 Индустријски и опасан отпад 6 СА О 2 2 0 6  
27. МИ13 Управљање квалитетом 6 С О 3 3 0 5  
    Предмети изборног блока 3 (од 2 предмета студент бира 1)            
28. ЗЖ11 Аерозагађење и заштита ваздуха 6 СА И 2 0 2 6  
  ЗЖ12 Загађивање земљишта 6 СА И 2 0 2 6  
    Предмети изборног блока 4 (од 3 предмета студент бира 1)            
29. АО03 Операциона истраживања 6 С И 2 2 0 6  
  ПМ19 Управљање пројектима 6 С И 3 2 0 6  
  ПМ01 Менаџмент 6 С И 3 2 0 6  
30. ЗЖ15 Стручна пракса 6 СА О 120 3  
31. ЗЖ16 Завршни рад 6 СА О 150 5  
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 20,67 11,8 8,2 270 60  
Укупно часова активне наставе на години 40,67      
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 120,67 270 180  

Детаљна спецификација предмета студијског програма Заштита животне средине - акредитација 2017.

 

  Заштита животне средине - Акредитација 2012.

       Табела предмета - Акредитација 2012.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Заштита животне средине - акредитација 2012.