ico-portal-zaposlenih   mail


  inz menadzment

 

Образовно–научно поље: Техничко – технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
Назив студијског програма: Инжењерски менаџмент
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије,
студије другог степена
Стручни назив: Специјалиста струковни инжењер менаџмента
Трајање студија: Једна године (два семестра)
Услови за упис: Завршене основне струковне студије

Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент на специјалистичким струковним студијама је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента као важне научне и привредне гране са огромним утицајем на економску и друштвену сферу у свакој земљи. Она произилази из значаја који инжењерски менаџмент има у управљању и одлучивању у различитим производним и услужним делатностима, како у Србији, тако и у осталим европским земљама.

Специјалистичке струковне студије из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента су мултидисциплинарне студије које су постављене у складу са актуелним потребама за професиналним образовањем у привреди.

Студијски програм специјалистичких струковних студија из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија, који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања, заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању).

Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања, организовања, вођења и унапређења пословних процеса, путем примене е–пословања и информационих и комуникационих технологија, за унапређење и подизање капацитета људских ресурса, финансијско пословање, контролинг и интерну ревизију, реинжењеринга, менаџмента операција и процеса, процене ризика, корпоративних финансија у решавању проблема управљања кризама и менаџмента сигурности.

За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области, овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо–управљачке, маркетиншко–комерцијалне и менаџерско–управљачке аспекте инжењерског менаџмента проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси.

Програм ових студија у образовном смислу, настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси, заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима, информационо–комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада.

Основни или примарни циљ студијског програма Инжењерски менаџмент на специјалистичким струковним студијама је стицање стручних знања и практичних вештина из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области.

Крајњи циљ студијског програма Инжењерски менаџмент на специјалистичким струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

Посебни циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су постављени у складу са основним задацима и циљевима Високе школе примењених струковних студија у Врању. Ови циљеви се односе на: развој свести специјалиста струковних инжењера менаџмента о значају и неопходности перманентног самообразовања кроз даљу каријеру, овладавањем са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних инжењерских система и процеса са аспекта пројектовања, активностима аспеката реинжењеринга у практичном и теоријском смислу при пословању у предузећу, организације и управљања код реалних инжењерских система, овладавањем новим информационим технологијама, разумевање односа предузеће – тржиште и промена које настају у окружењу, развој свести о значају заштите животне средине и очувања здравља и безбедности на раду, промене у личности и понашању као резултанту усвојености одређених знања и вештина–способности у подручју инжењерског менаџмента, развој способности за саопштавање и преношење сопствених знања, развој способности системског и креативног размишљања, знањема o основним елементима иновационог процеса ради оспособљавања за практичну имплементацију истих у развоју производа и знања у домену управљања предузећима у условима кризе.

Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се специјалисти струковни инжењери менаџмента који поседују компетентности како у домаћим тако и у европским и светским оквирима.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у установама чија делатност захтева специјалистичка стручна знања из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

 

 Инжењерски менаџмент - Акредитација 2017: 

Р.б. Шифра предмeта Назив предмета Сем. Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
1. ИМ01 Моделирање инжењерско–техничких система 1 О 3 3 0 6
2. ИМ02 Реинжењеринг 1 О 3 3 0 6
3. ИМ03 Управљање системима заштите животне средине 1 О 3 3 0 6
4. ИМ04 Индустријски менаџмент 1 О 2 2 0 6
    Предмети изборног блока (од 3 предмета студент бира 1)          
5. ИМ05 Информационе технологије 1 ИБ 2 2 0 6
  ИМ06 Веб технологије 1 ИБ 2 2 0 6
  ИМ07 Квантитативне методе 1 ИБ 2 2 0 6
6. ИМ08 Управљање ризиком 2 О 2 2 0 6
7. ИМ09 Побољшање квалитета производа и услуга 2 О 3 3 0 6
    Предмети изборног блока 2 (од 3 предмета студент бира 1)          
8. ИМ10 Оперативни менаџмент 2 ИБ 2 2 0 6
  ИМ11 Управљање иновацијама у развоју производа 2 ИБ 2 2 0 6
  ИМ12 Кризни менаџмент 2 ИБ 2 2 0 6
9. ИМ13 Стручна пракса 2 О 75 2
10. ИМ14 Специјалистички рад 2 О 240 10

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови)

и бодови на години

20 20 0 315 60
Укупно часова активне наставе на години 40    

 

  Детаљна спецификација предмета студијског програма Инжењерски менаџмент - акредитација 2017.